Artikel 1 – Definities

 1. PSP: P.A.A. van der Beek handelende onder de naam PSP Expeditioncampers, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 09134411.

 2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van PSP.

 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen PSP en Opdrachtgever.

 4. Werkzaamheden: het geheel van fabrikage-, ontwerp-, montage-, demontage-, veranderings,- herstel- en onderhoudswerkzaamheden die PSP ten behoeve van Opdrachtgever met betrekking tot en aan het Voertuig verricht met inbegrip van het bevestigen van zaken in, op of aan het Voertuig.

 5. PSP-product: zaak die – geheel of gedeeltelijk – door of in opdracht van PSP is ontworpen en geproduceerd.

 6. Voertuig: het aan de Opdrachtgever toebehorende motorrijtuig.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen die PSP uitbrengt en alle overeenkomsten waarbij PSP partij is en beheerst de gehele rechtsverhouding tussen PSP en Opdrachtgever.

 2. Geen van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is van toepassing op enige rechts-verhouding tussen PSP en Opdrachtgever.

 3. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens ten behoeve van derden – natuurlijke personen en rechtspersonen – die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de uitvoering van Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever hetgeen betekent dat PSP gerechtigd is (de inhoud van) deze algemene voorwaarden in te roepen jegens Opdrachtgever voor werkzaamheden die derden ten behoeve van Opdrachtgever hebben verricht.

Artikel 3 – Uitvoering Werkzaamheden

 1. PSP is vrij de Werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren, waarbij PSP de door Opdrachtgever aan PSP verstrekte instructies in acht neemt.

 2. Opdrachtgever geeft PSP onherroepelijke toestemming derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden. PSP zal bij de selectie van derden zorgvuldig te werk gaan, maar is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van handelen of nalaten van derden. Opdrachtgever geeft hierbij onherroepelijke toestemming aan PSP om voorwaarden die derden hanteren voor de uitvoering van hun werkzaamheden – met inbegrip van aansprakelijkheidsbeperkingen – te aanvaarden zodat de algemene voorwaarden die de desbetreffende derde hanteert jegens Opdrachtgever kunnen worden ingeroepen. De verplichtingen en aanspraken – met inbegrip van aansprakelijkheids-beperkingen – die derden aan PSP opleggen, kunnen door PSP aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.

 3. De termijn die PSP voor realisatie van de Werkzaamheden – uit eigen beweging of op verzoek van Opdrachtgever – opgeeft, is indicatief. Termijnen voor realisatie van Werkzaamheden die PSP ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten zijn geen fatale termijnen in de zin van artikel 83 onder a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 4. Gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden blijft het Voertuig voor risico van Opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om het Voertuig (casco) te verzekeren tegen diefstal, brand, beschadiging etc. Opdrachtgever staat er jegens PSP voor in dat hij voldoet aan de fiscale verplichtingen ter zake van het houderschap van het Voertuig, hetgeen onder meer inhoudt dat de motorrijtuigenbelasting steeds tijdig moet worden betaald.

Artikel 4 – Opschortingsrecht en retentierecht PSP

 1. PSP is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst – waaronder de uitvoering van Werkzaamheden – op te schorten indien de Opdrachtgever enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt.

 2. PSP is bevoegd een retentierecht uit te oefenen met betrekking tot het Voertuig indien de Opdrachtgever enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud PSP

Alle door PSP aan Opdrachtgever verkochte dan wel geleverde zaken, waaronder ook begrepen in, op of aan het Voertuig gemonteerde zaken, blijven zijn eigendom totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 6 – Beloning, facturatie en betaling

 1. Opdrachtgever kan vóór het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de Werkzaamheden.

 2. De opgegeven prijs is louter indicatief, tenzij PSP en Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, informeert PSP de Opdrachtgever over de verwachte meerkosten. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen op de grond dat de prijs voor de Werkzaamheden de begrote prijs overschrijdt.

 3. PSP is bevoegd de opgegeven of overeengekomen prijs te verhogen indien meer Werkzaamheden worden verricht dan was begroot.

 4. De aan PSP toekomende beloning is de som van (I) het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief dat PSP hanteert en (II) de totale prijs van de zaken die PSP aan Opdrachtgever levert.

 5. Opdrachtgever is naast de in het vorige artikellid bedoelde vergoeding verplicht de door PSP ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte kosten aan PSP te vergoeden. Deze verplichting heeft onder meer betrekking op kosten van derden die PSP heeft ingeschakeld voor uitvoering van de werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht en kosten van zaken die PSP voor (het Voertuig van) Opdrachtgever heeft aangeschaft.

 6. PSP is niet gehouden betalingen aan derden ten behoeve van het Voertuig voor te financieren. PSP is daarom gerechtigd iedere betaling aan een derde onmiddellijk door te belasten aan Opdrachtgever die verplicht is tot betaling van het doorbelaste bedrag aan PSP binnen 5 werkdagen na dagtekening van de desbetreffende factuur.

 7. Indien de Opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de realisatie van de Werkzaamheden het Voertuig niet heeft afgehaald, is PSP gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

 8. Facturatie van beloningen en kosten die Opdrachtgever aan PSP is verschuldigd, geschiedt maandelijks. Beloningen en kosten worden gespecificeerd.

 9. Alle aan Opdrachtgever opgegeven c.q. gefactureerde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Over alle bedragen die Opdrachtgever aan PSP is verschuldigd, wordt de omzetbelasting afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 10. De betalingstermijn voor alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Deze betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van artikel 83 onder a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever aan PSP de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 119a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd over de periode dat Opdrachtgever met betaling in verzuim is.

 11. Opdrachtgever is verplicht alle kosten te vergoeden die PSP heeft gemaakt ten behoeve van incasso van haar vordering(en) op Opdrachtgever.

 12. Opdrachtgever dient bezwaren tegen facturen uitgebracht door PSP schriftelijk aan PSP mee te delen binnen 30 dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Het ongebruikt verstrijken van deze termijn resulteert in verval van alle rechten van Opdrachtgever.

 13. PSP is bevoegd Opdrachtgever te verplichten (aanvullende) zekerheid te stellen voor bestaande of toekomstige betalingsverplichtingen.

 14. PSP is bevoegd Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen als zekerheid voor toekomstige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever aan PSP.

 15. Opdrachtgever is nimmer bevoegd enige schuld aan PSP te verrekenen met (een) (gestelde) vordering(en) op PSP.

 16. Opdrachtgever is nimmer bevoegd de betaling van een opeisbare schuld aan PSP op te schorten.

Artikel 7 – Garantie en vorderingen ter zake van gebreken en tekortkomingen

 1. PSP garandeert de functionaliteit van PSP-producten die aan Opdrachtgever zijn geleverd. De garantietermijn bedraagt 24 maanden en vangt aan op datum van aflevering van het PSP-product aan Opdrachtgever. Normale slijtage is van garantie uitgesloten.

 2. Met betrekking tot zaken van derden die PSP aan Opdrachtgever (verkoopt en) levert en/of gebruikt ten behoeve van uitvoering van de Werkzaamheden, is de garantie beperkt tot de garantie, die de respectieve producent verstrekt. Normale slijtage is van garantie uitgesloten.

 3. Een garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en / of door derden.

 4. Een garantie vervalt indien, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PSP, Opdrachtgever of derden aan het productie (een) wijziging(en) heeft/hebben aangebracht of heeft/hebben getracht aan te brengen.

 5. Indien een garantie vervalt – door tijdsverloop of andere oorzaak – zijn alle kosten van herstel en/of vervanging voor rekening van Opdrachtgever.

 6. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal PSP het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan PSP te retourneren en de eigendom aan PSP over te dragen. 

 7. Nadat de Werkzaamheden zijn uitgevoerd, is Opdrachtgever verplicht onverwijld te onderzoeken of de Werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden.

 8. Eventuele gebreken dienen binnen dertig dagen na ontdekking schriftelijk aan PSP te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat PSP in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient PSP in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, heeft Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 9. Indien komt vast te staan dat een klacht onder een garantie of ten aanzien van (de uitvoering van) de Werkzaamheden ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten die PSP heeft gemaakt, volledig voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 8 – Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. PSP is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor zover uit dit artikel 8 volgt.

 2. Iedere aansprakelijkheid van PSP jegens Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd op grond van (een) door PSP afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de aansprakelijkheidsverzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van PSP komt.

 3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering aan Opdrachtgever geschiedt uit hoofde van de in het vorige artikellid bedoelde aansprakelijkheids-verzekering, is iedere aansprakelijkheid van PSP jegens Opdrachtgever beperkt tot een bedrag van het door PSP aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium (exclusief BTW) met een maximum van € 5.000.

 4. Opdrachtgever heeft nimmer recht op vergoeding van schade die het gevolg is van gebruik van het Voertuig. De uitsluiting bedoeld in de vorige volzin heeft betrekking op schade die Opdrachtgever zelf lijdt alsmede op schade die (een) ander(en) lijdt/lijden en waarvoor die ander(en) verhaal zoekt/zoeken op Opdrachtgever.

 5. Opdrachtgever heeft nimmer recht op vergoeding van schade die het gevolg is van (onjuiste) inlichtingen van PSP aangaande de vergunningplichtigheid van Opdrachtgever en/of de (motorrijtuigen)belasting die de kentekenhouder van het Voertuig is verschuldigd.

 6. Opdrachtgever heeft enkel recht op schadevergoeding, nakoming en/of ontbinding indien PSP zo spoedig mogelijk schriftelijk – doch uiterlijk binnen 30 dagen – wordt geïnformeerd over het ontstaan van de schade en/of het zich voordoen van een aansprakelijkheids-scheppende gebeurtenis en/of het zich voordoen van een tekortkoming in de nakoming door PSP.

 7. Derden die PSP inschakelt ten behoeve van de werkzaamheden die voor Opdrachtgever worden verricht, kunnen rechtstreeks jegens Opdrachtgever een beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen die in dit artikel 8 zijn opgenomen.

 8. Iedere vordering van Opdrachtgever tot vergoeding van door PSP toegebrachte schade en/of tot nakoming en/of tot ontbinding van de Overeenkomst op welke grond dan ook vervalt indien Opdrachtgever niet binnen één jaar na de in het vorige artikellid bedoelde melding in rechte een vordering strekkende tot schadevergoeding en/of nakoming en/of ontbinding van de Overeenkomst aanhangig heeft gemaakt.

 9. Opdrachtgever vrijwaart PSP tegen alle aanspraken van derden die verband houden met (vergoeding van) schade die het directe of indirecte gevolg is van uitvoering van de werkzaamheden die PSP en/of door PSP ingeschakelde derden ten behoeve van Opdrachtgever verrichtte(n).

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

 1. PSP heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn gegevens geproduceerd in het kader van de Werkzaamheden met inachtneming van het bepaalde in de Auteurswet 1912 en in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen. Opdrachtgever onthoudt zich van het maken van inbreuk op de intellectuele eigendoms-rechten ter zake van de gegevens bedoeld in de vorige volzin.

 2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot PSP-producten behoren toe aan PSP. Opdrachtgever onthoudt zich van het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van PSP, waaronder het (doen) namaken van PSP-producten.

Artikel 10 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan deze niet tussentijds worden beëindigd.

 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de Overeenkomst te beëindigen voordat de Werkzaamheden zijn voltooid.

 3. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze tussentijds door PSP of Opdrachtgever op welke grond dan ook worden beëindigd met inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen. Opdrachtgever heeft bij tussentijdse beëindiging geen aanspraak op enige (schade) vergoeding. Opdrachtgever is aan PSP voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd.

 4. PSP is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever één of meer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig nakomt.

 5. PSP is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard, aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard op Opdrachtgever of Opdrachtgever wordt onderworpen aan een andere insolventieprocedure die is vermeld in Bijlage A bij de Insolventieverordening (EG-Verordening nr. 1346/ 2000).

 6. PSP is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien ten aanzien van Opdrachtgever wordt verzocht tot opening van een insolventieprocedure die is vermeld in Bijlage A bij de Insolventieverordening (EG-Verordening nr. 1346/ 2000), faillissement en (voorlopige) surseance van betaling inbegrepen.

 7. Indien de Overeenkomst eindigt, zijn alle door Opdrachtgever aan PSP verschuldigde bedragen – uit welke hoofde dan ook – onmiddellijk opeisbaar en rentedragend.

Artikel 11 – Overige bepalingen

 1. Indien er meerdere Opdrachtgevers zijn, zijn zij jegens PSP hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PSP is Opdrachtgever niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

 3. De uit de Overeenkomst voorvloeiende verplichtingen van Opdrachtgever jegens derden die PSP inschakelt ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden zijn derdenbedingen in de zin van artikel 253 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek die niet door Opdrachtgever kunnen worden herroepen.

 4. De rechtsverhoudingen tussen PSP en Opdrachtgever zijn exclusief onderworpen aan Nederlands recht met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht die zien op de aanwijzing van het toepasselijk recht op overeenkomsten.

 5. Op de rechtsverhoudingen tussen PSP en Opdrachtgever zijn de bepalingen van het Weens Koopverdrag niet van toepassing.

 6. Alle geschillen tussen PSP en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, sector kanton, locatie Arnhem, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep respectievelijk cassatieberoep. PSP is voorts bevoegd het geschil voor te leggen aan de rechter die krachtens de wet, verordening of verdrag bevoegd is.